Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 24 maj 2024

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 24 maj 2024. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst

· Spiffbets CFO Cecilia Skarin lämnar sin anställning på Spiffbet för att anta nya utmaningar · Spiffbet har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO

Läs mer

Q1 - Förbättrat rörelseresultat och ökad underliggande spelaraktivitet

Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 23 procent jämfört med kvartal 4 främst till följd av högre spelvinster. Justerat för spelvinster som avviker från förväntat spelutfall ökade intäkterna drygt 2 procent under kvartal 1, vilket återspeglar en ökad spelaraktivitet. Under kvartal 1 ökade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2024, kl. 17.30 på Bolagets kontor, Tengelinsgatan 3 i Stockholm.

Läs mer

Rättelse

· Spiffbet AB publicerar uppdaterad version av årsredovisningen för 2023 som där den tidigare versionen saknade revisionsberättelse

Läs mer

Spiffbet publicerar årsredovisning för 2023

· Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.  · På grund av justeringar som gjorts i samband med försäljningen av Metal Casino i april 2024 finns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 23 februari 2024

Läs mer

Spiffbet säljer Metal Casino

· Spiffbet AB (”Spiffbet”) säljer Metal Casino för ca 4,6 miljoner kronor · Köpare är Blueweb (Pty) Ltd (”Blueweb”) som är baserat i Sydafrika · Motiv för transaktionen är fortsatt strömlinjeformning av Spiffbets verksamhet för att frigöra resurser till övriga varumärken som bedöms ha högre potential · Transaktionen kommer ge minskade intäkter med 3 miljoner…

Läs mer

Q4 - Kraftigt ökade intäkter under kvartal 4

Under fjärde kvartalet ökade nettointäkterna med 62 procent jämfört med kvartal 3 som en följd av lanseringar och lägre vinstutbetalningar till spelare. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 4 sjönk rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick till -6,7 miljoner SEK (-2,7 miljoner SEK). Lanseringskostnader för nya…

Läs mer

Nasdaq godkänner Spiffbets ansökan om avnotering

Spiffbet AB (”Spiffbet”) meddelar att Nasdaq har godkänt Spiffbets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 21 december 2023. Spiffbet kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (”Nordic SME”) med beräknad första handelsdag den 22 december, givet att ingen…

Läs mer

Spiffbet har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Spiffbet AB (”Spiffbet”) har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2023. Spiffbet byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Spiffbet utvärderar flytt till NGM

· Styrelsen för Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”) · Målet är att genomföra listbytet före utgången av år 2023 · Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan…

Läs mer

Helmicasino.com lanseras på den finska marknaden av Spiffbet

· Spiffbet har lanserat Helmicasino.com · Kasinot förvärvades under november · Helmicasino.com lanseras på MGA-licens för den finska marknaden · Lanseringarna hanteras med befintliga resurser och ökar inte fasta kostnader

Läs mer

Q3 - Ökad kostnadseffektivitet motverkar lägre intäkter

Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades…

Läs mer

Spiffbet tar över Helmicasino.com

· Spiffbet har förvärvat kasinot Helmicasino.com · Kasinot som är vilande överlåts av en samarbetspartner · Köpeskilling uppgår till 300 000 kronor

Läs mer

Spiffbet lanserar kasinot Supersnabbt.se

· Spiffbet-gruppen lanserar kasinot Supersnabbt.se i Sverige · Supersnabbt.se är ett systervarumärke till Supernopea.com

Läs mer

Försäljningen av Spiffbets spelproduktion är nu slutförd

· Försäljningen av STHLM Gaming Sweden AB (”STHLM Gaming”) är slutförd · Spiffbets verksamhet är därmed fokuserad på onlinekasino

Läs mer

Q2 - Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner…

Läs mer

Spiffbet avyttrar spelutvecklingsverksamheten

· Spiffbet AB säljer spelutvecklingsverksamheten till Million Games AB · I transaktionen ingår STHLM Gaming Sweden AB, samtliga spel i portföljen Rhino Gaming samt därtill hänförliga immateriella rättigheter · Köpeskillingen i transaktionen är beroende på utfall och kan som högst uppgå till 3,5 miljoner kronor · Köpet ger en positiv resultatpåverkan direkt och även löpande…

Läs mer

Spiffbet goes for TAG Media’s Affiliate Management Service

Spiffbet Group has entered into an agreement with affiliate marketing agency TAG Media to take on its affiliate management service for brands Supernopea, Metal Casino and TurboVegas. Under the terms of the agreement, TAG Media’s award-winning agency team will work to elevate the presence of the three brands and drive user acquisition in key target…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 16 juni 2023

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 16 juni 2023. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbets företrädesemission är registrerad och handel med BTU upphör den 13 juni

· Spiffbets företrädesemission om 136 107 780 aktier har nu registrerats på Bolagsverket · Sista dag för handel i BTU är den 13 juni 2023 · De nyemitterade aktierna beräknas distribueras den 19 juni 2023 · Efter genomförd företrädesemission och parallell kvittningsemission uppgår antalet aktier i Spiffbet till 1 596 872 480

Läs mer

Metal Casino rock & metal marketing campaign with Metal Department

· Spiffbet enters agreement with Metal Department on target group marketing for Metal Casino. · The agreement is a multi-channel campaign covering UK, Sweden and Spain. · The campaign will involve marketing on internet pages for international rock & metal bands.

Läs mer

Spiffbets företrädesemission genomförd

· Spiffbet företrädesemission är nu genomförd och registreras · Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka 5 MSEK före emissionskostnader motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. · Parallellt tillförs Spiffbet knappt 40 MSEK genom en kvittningsemission. · Totalt antal aktier efter emissionerna blir 1 596 872 480 och totalt aktiekapital blir 39 921 812 kronor.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2023, kl. 17.00 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 8 juni 2023,…

Läs mer

Spiffbets företrädesemission preliminärt tecknad till 35 procent

Spiffbet tillförs preliminärt cirka 5 MSEK före emissionskostnader i den pågående företrädesemissionen.

Läs mer

Sista dag för teckning i Spiffbets pågående företrädesemission

· Imorgon den 17 maj är sista dagen för deltagande i den pågående företrädesemissionen i Spiffbet AB. · Spiffbet vill uppmärksamma aktieägare om att vissa banker och förvaltare kan ha satt en tidigare dag som sista teckningsdag. · Det finns fortfarande möjlighet att teckna sig utan stöd av teckningsrätter via emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommissions…

Läs mer

Spiffbet lanserar nytt varumärke i Sverige

·       Spiffbet lanserar ett nytt varumärke för svenska marknaden ·       Baseras på Spiffbets varumärke Supernopea ·       Passar in i Spiffbets varumärkesportfölj ·       Marginell påverkan på rörelsekostnaderna

Läs mer

Spiffbets VD investerar två miljoner kronor i Spiffbet

· Spiffbets VD Henrik Svensson har förvärvat 52 852 479 teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen · Tillsammans med tilldelade teckningsrätter kommer Henrik Svensson teckna totalt 54 054 070 aktier för ett belopp om totalt 2 miljoner kronor · Efter teckningen kommer Henrik Svensson inneha totalt 55 255 661 aktier i Spiffbet

Läs mer

Q1 2023 - Väsentligt sänkta omkostnader och förbättrad marginal ger resultatförbättring

Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 4 2023 som en följd av marginalfokus och därmed lägre marknadsföringsinsatser. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 1 förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -1,7 miljoner SEK från -5,5 miljoner SEK…

Läs mer

Nytt datum för årsstämma i Spiffbet

Styrelsen i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att flytta fram Bolagets årsstämma till den 16 juni 2023.

Läs mer

Spiffbet tidigarelägger publicering av delårsrapport för kvartal 1 2023

· Spiffbet tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 till den 5 maj 2023 från den 11 maj 2023. · Tidigareläggning sker för att ge samtliga intressenter möjlighet att ta del av informationen under teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen.

Läs mer

Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen

· Spiffbet offentliggör informationsmemorandum inför den kommande företrädesemissionen om maximalt 389 551 565 aktier till kursen 0,037 kronor per aktie · Syftet med företrädesemissionen är att finansiera den löpande verksamheten, fokuserade satsningar på utvalda marknader samt möjliggöra förvärv och strukturaffärer · Parallellt med företrädesemissionen kvittar huvudägarna sina fordringar mot nyemitterade aktier för att göra Spiffbet i…

Läs mer

Spiffbet publicerar årsredovisning för 2022

· Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.  · På grund av justeringar som gjorts i samband med den årliga revisionen återfinns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes 23 februari 2022

Läs mer

Förtydligande angående beslutad företrädesemission i Spiffbet AB

· Den extra bolagsstämman i Spiffbet den 19 april 2023, har bland annat fattat beslut om en nyemission av högst 389 551 565 aktier med företrädesrätt för aktieägarna · På grund av tekniska förutsättningar i förhållande till antalet decimaler i den framräknade teckningskursen, 0,037 kronor per aktie, måste aktierna tecknas i poster om tio (10)…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 19 april 2023

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 19 april 2023. På stämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbet kallar till extra bolagsstämma för beslut om kvittningsemission och företrädesemission

· Spiffbet avser att genomföra en kvittningsemission och en parallell företrädesemission · Kvittningsemissionen löser bolagets skuld- och räntebörda · Företrädesemissionen ger samtliga aktieägare möjlighet att till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen tillföra bolaget kapital för fortsatta marknadssatsningar och potentiella förvärv · Bolaget bedömer fortsatt att break-even avseende EBITDA är möjlig under 2023

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 april 2023, kl. 17:30 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer

Bokslutskommuniké, Oktober– december 2022

Stabila intäkter men lägre bruttomarginal driver fortsatta besparingar Under fjärde kvartalet var nettointäkterna relativt konstanta med endast 3 procent lägre intäkter jämfört med kvartal 3, trots att kvartal fyra inleddes med bortfall av marknadsnärvaro inom partnerverksamheten. Intäkterna i partnerverksamheten sjönk drastiskt under kvartal 4 men kompenserades av ökad spelaraktivitet på egna kasinon. Sammantaget minskade den…

Läs mer

Kvartalsrapport, Juli – September 2022

Fortsatt förbättrat resultat Under tredje kvartalet minskade spelandet i såväl egna kasinon som hos partners jämfört med kvartal 2 med 21 procent till följd av säsongseffekter och till viss del till följd av färre varumärken. De totala intäkterna för Spiffbet minskade endast med 13 procent. Intäkterna från egna kasinon minskade med 15 procent medan intäkterna…

Läs mer

Q2 2022 - Ökad nettoomsättning och förbättrat resultat

Under andra kvartalet ökade spelandet i såväl egna kasinon som hos partners jämfört med kvartal 1 vilket återspeglas i nettoomsättningen som ökade med 14 procent mellan kvartalen. Intäkterna inom Spelutveckling & kasinotjänster från den nya partnerverksamheten uppvisar en fördubbling under kvartalet. Under kvartalet förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar till -1,9 miljoner SEK från -5,0 miljoner SEK…

Läs mer

Förändring av Spiffbets styrelse

· Årsstämman i Spiffbet AB har valt Johan Styren och Peter Servin till nya ledamöter i styrelsen. · Per Ganstrand som valdes in i styrelsen 2019 har avböjt omval.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 17 maj 2022

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 17 maj 2022. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Q1 2022 - Fokusering mot kasinotjänster, anpassning av erbjudande och effektivisering

Första kvartalet uppvisade lägre omsättning till följd regelverksanpassningar av varumärkesportföljen och ett skifte från direkt onlinekasino till partnertjänster inom Rhino Gaming, där Spiffbet erhåller en andel av intäkterna. Såväl anpassningen av varumärkesportföljen som skiftet mot företagstjänster är föregripande åtgärder mot ökat regleringstryck på de marknader Spiffbet genom dotterbolag är aktivt. Till följd av dessa förändringar…

Läs mer

Spiffbet AB publicerar årsredovisning för 2021

· Spiffbet publicerar årsredovisning för 2021

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl. 17:30 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer

Spiffbet utser tillförordnad CFO

· Spiffbet utser Cecilia Skarin till tillförordnad CFO

Läs mer

Rättelse

· I bokslutskommunikén som publicerades den 24 februari saknas en närståendetransaktion

Läs mer

Stabil omsättning under hårdnande konkurrens, fokus på effektivisering och nya satsningar

· Fjärde kvartalet hade en fortsatt bra omsättning trots märkbart hårdnande konkurrens med ett väsentligt tapp av kunder på grund av nedstängningen av den nederländska marknaden. Ökad konkurrens om kunder har också drivit kostnader för marknadsföring, vilket är en stor del av förklaringen till det negativa resultatet justerat för avskrivningar. · Marknadsföringskostnaderna har stramats åt…

Läs mer

Spiffbet omorganiserar och anpassar produkterbjudandet

· Spiffbet anpassar sin verksamhet för att hantera förändringar i regelverk som rör europeiska marknader · Spiffbet genomför en översyn av varumärkesportföljen · Större fokus kommer att läggas på B2B-tjänster inom ramen för Rhino Gaming · Anpassningen av verksamheten resulterar i förändringar i organisationen och påtagliga positiva effekter på bolagets kostnader

Läs mer

Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst

· Spiffbets CFO Jens Bruno lämnar sin anställning på Spiffbet för att anta nya utmaningar · Spiffbet har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO

Läs mer