Nyheter

Spiffbet tecknar distributionsavtal med speldistributören Slotegrator

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet har tecknat ett nytt distributionsavtal med speldistributören Slotegrator · Avtalet innebär att Spiffbets hela spelportfölj distribueras på Slotegrators plattform · Spiffbet når via avtalet ett antal tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien

Läs mer

Spiffbets emission i samband med förvärvet av Goliath är registrerad

Regulatory pressrelease

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomförde Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen var att delfinansiera förvärvet · Totalt har 2 137 073 aktier emitterats och bolaget har tillförts 856 073 kronor, varav 356 073 kr genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare…

Läs mer

Metal Casino genomför plattformsbyte

Non-regulatory pressrelease

· Metal Casino byter plattformsleverantör till SkillOnNet · Plattformsbytet kommer att föregås av temporär stängning av Metal Casinos svenska hemsida · Bytet bedöms ge ett mindre omsättningsbortfall i Spiffbet under kvartal 3 · Bytet öppnar nya marknader och möjligheter

Läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma i Spiffbet den 31 augusti 2020

Regulatory pressrelease

Vid den extra bolagsstämman i Spiffbet AB (nedan ”Bolaget”) den 31 augusti 2020 kl. 10.00 beslutade Bolaget om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter enligt nedan.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

Regulatory pressrelease

Stärkt kassa och Metal Casino-förvärvet är genomfört

Läs mer

Spiffbet utser Jens Bruno till CFO

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet har utsett Jens Bruno till CFO och han ersätter nu Spiffbets styrelseledamot, Per Ganstrand, som fungerat som tillförordnad CFO under en övergångsperiod.

Läs mer

Samtliga aktieägare i Goliath Casino har accepterat Spiffbets förvärvserbjudande

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbets bud om att förvärva samtliga aktier i Goliath Holding Plc (”Goliath Casino”) har accepterats av ägare till 100 procent av aktierna i Goliath.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer

Spiffbet delfinansierar förvärvet av Goliath Casino med en riktad emission

Regulatory pressrelease

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomför Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet · Totalt emitteras 2 137 073 aktier och bolaget tillförs 856 073 kronor. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare i Goliath och externa investerare

Läs mer

Spiffbet förvärvar Goliath Casino

Regulatory pressrelease

· Spiffbet lägger ett villkorat bud på speloperatören Goliath Holding Plc (”Goliath”) · Aktieägarna i Goliath får cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning · Förvärvet har stöd av Goliaths styrelse och har accepterats av 84,3 procent av Goliaths aktieägare · Förvärvet finansieras delvis av en nyemission om knappt 0,9 miljoner kronor riktad…

Läs mer