Nyheter

Styrelseledamot förvärvar aktier i Spiffbet AB

Spiffbet AB har mottagit information om att styrelseledamoten Per Ganstrand per den 5 juli 2019 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Ganstrand innehar inga aktier sedan tidigare i bolaget. För ytterligare information: Henrik Svensson, VD, tel: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Läs mer

Spiffbets Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations.

· Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets (Intelligent Gaming Pty Ltd) · Lansering på 6 marknader inklusive Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria · Afrika Cup of Nations – Afrikanska fotbollsmästerskapet

Läs mer

VD förvärvar aktier i Spiffbet AB

Spiffbet AB har mottagit information om att VD, Henrik Svensson, per den 22 maj 2019 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Svensson innehar sedan tidigare 1 000 000 teckningsoptioner i bolaget.

Läs mer

Spiffbet AB: Kommuniké från årsstämma 2019-05-21

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:  Fastställande av resultat- och balansräkning  Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2018 kommer att lämnas. Ansvarsfrihet  Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Arvode till styrelse…

Läs mer

Spiffbets Take5 går live med Betsson i Spanien

· Take5 lanseras och går live med Betsson i Spanien (https://www.betsson.es)

Läs mer

Delårsrapport jan – mar 2019

Första kvartalet 2019 -      Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0 (1) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -4 024 (-2 635) TSEK. Väsentliga händelser under första kvartalet -      Spiffbet har hållit extra bolagsstämma den 22 februari och beslutat om upprättande av ett optionsprogram till VD. Händelser efter periodens utgång -      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en…

Läs mer

Spiffbet har tecknat tilläggsavtal med Supabets

Spiffbet har tecknat ett tilläggsavtal med distributionsplattformen Intelligent Gaming (Pty) Ltd (”IG”), som är en del av en av Afrikas största spelaktörer, Supabets. · Avser hela Spiffbets spelkatalog · Ger distribution via Supabets samtliga egna varumärken och distributionspartners · Omfattar IG:s nätverk av fysiska spelbutiker och spelsajter under varumärket Supabets · Gäller även framtida spelproduktioner…

Läs mer

Spiffbet AB publicerar årsredovisning för 2018

Spiffbet AB:s årsredovisning för 2018 och fullständiga handlingar inför årsstämma finns idag tillgänglig på bolagets hemsida.  Se https://www.spiffbet.se/arsredovisningar/och https://www.spiffbet.se/bolagsstamma/ För ytterligare information se www.spiffbet.se

Läs mer

Aktieägarna Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 15 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 maj 2019, per post till adress Spiffbet AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller per e-post info@spiffbet.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer,…

Läs mer

Spiffbets Take5 går live med ytterligare en operatör i Spanien

· Take5 lanseras och går live på Goldenpark.es

Läs mer