Aktien och aktiekapital

Spiffbet AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet i Spiffbet uppgår till 5 879 101,75 kronor, fördelat på 47 032 814 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Spiffbets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget noterades 27 april 2015.

Aktien
Kortnamn: SPIFFBET
ISIN-kod för aktien: SE0006913497
LEI-kod: 549300UEMQUDQP5T4P36

Aktieägare i Spiffbet

Spiffbet AB grundades 2011. Grundarna av Spiffbet agerade själva under flera år som traders och market makers på spelmarknaden. De såg behovet av Spiffbet genom den ökande affärsvolymen, konkurrensen och transaktionskostnaderna, som belönar aktörer som aktivt söker nya lösningar för riskhantering.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm
e:mail. ca@gwkapital.se
Tel. 08-503 000 50