Aktien och aktiekapital

Spiffbet AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet i Spiffbet uppgår till 42 039 605,25 kronor, fördelat på 336 316 842 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Spiffbets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget noterades 27 april 2015.

Aktien
Kortnamn: SPIFFBET
ISIN-kod för aktien: SE0006913497
LEI-kod: 549300UEMQUDQP5T4P36

Optionsprogram

Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt emitterades 900 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive dåvarande VD, samt 600 000 optioner till Spiffbet AB:s styrelseledamöter. Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021. Teckningsoptionerna hade ett lösenpris om 6 kronor. Efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren med anledning av den företrädesemission som bolaget gjorde i oktober 2018 är antalet utestående teckningsoptioner justerat till 1 570 032 och lösenpriset justerat till 5,73 kronor. I samband med företrädesemissionen i juni 2020 justerades detta optionsprogram återigen till att omfatta 1 868 274 aktier till ett lösenpris om 3,31 kronor. Totalt vid full inlösen kan aktiekapitalet därmed öka med 233 534 kronor.

Vid extra bolagsstämma i februari 2019 beslöts att upprätta ett optionsprogram till bolagets nytillträdde VD. Totalt emitterades 1 000 000 teckningsoptioner. Lösenperioden är från och med den 23 februari 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckningsoptionernas lösenpris var fyra kronor per option. Efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren med anledning av företrädesemissionen i juni 2020 uppgår antalet utstående optioner inom ramen för detta optionsprogram till 1 189 958 med lösenpriset justerat till 2,31 kronor. Vid full inlösen kan aktiekapitalet därmed öka med 148 745 kronor.

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt emitterades 5 500 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD, samt 3 500 000 teckningsoptioner till Spiffbets styrelseledamöter. Lösenperioden löper från 1 september 2023 till 1 december 2023 och lösenpriset är 1,48 kronor per option. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 1 125 000 kronor.

Totalt har koncernen 12 058 231 teckningsoptioner utstående som vid fullt utnyttjande skulle innebära en ökning av aktiekapitalet om 1 507 279 kronor.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm
e:mail. ca@gwkapital.se
Tel. 08-503 000 50