Aktien och aktiekapital

SpiffX AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet i SpiffX uppgår till 3 599 201,12 kr, fördelat på 28 793 609 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på First North

SpiffXs aktier och teckningsoptioner handlas på First North vid Nasdaq Stockholm.
Bolaget noterades 27 april 2015.

Aktien
Kortnamn: SPIFFX
ISIN-kod för aktien: SE0006913497
LEI-kod: 549300UEMQUDQP5T4P36

Aktieägare i SpiffX

SpiffX AB (publ) grundades 2011. Grundarna av SpiffX agerade själva under flera år som traders och market makers på spelmarknaden. De såg behovet av SpiffX genom den ökande affärsvolymen, konkurrensen och transaktionskostnaderna, som belönar aktörer som aktivt söker nya lösningar för riskhantering.

First North vid Nasdaq Stockholm

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm