Aktien och aktiekapital

Spiffbet AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet i Spiffbet uppgår till 21 871 661 kronor, fördelat på 174 973 289 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Spiffbets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget noterades 27 april 2015.

Aktien
Kortnamn: SPIFFBET
ISIN-kod för aktien: SE0006913497
LEI-kod: 549300UEMQUDQP5T4P36

Optionsprogram

Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet AB. Totalt emitterades 900 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD, samt 600 000 optioner till Bolagets styrelseledamöter. Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021. Teckningsoptionerna hade ett lösenpris om 6 kronor. Efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission som bolaget gjorde i oktober 2018 är antalet utestående teckningsoptioner justerat till 1 570 032 och lösenpriset justerat till 5,73 kronor. Vid påkallande av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 196 254 kronor.

Vid extra bolagsstämma i februari 2019 beslöts att upprätta ett optionsprogram till bolagets nytillträdde VD. Totalt emitterades 1 000 000 teckningsoptioner. Lösenperioden är från och med den 23 februari 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckningsoptionernas lösenpris är fyra kronor per option. Om samtliga optioner påkallas innebär det att aktiekapitalet ökar med 125 000 kronor.

Vid extra bolagsstämma i augusti 2020 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet AB. Totalt emitterades 5 500 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD, samt 3 500 000 optioner till Bolagets styrelseledamöter. Lösenperioden är den 1 september 2023 till den 1 december 2023. Teckningsoptionerna har ett lösenpris om 1,48 kronor. Vid påkallande av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 125 000 kronor.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm
e:mail. ca@gwkapital.se
Tel. 08-503 000 50