Aktien och aktiekapital

Spiffbet AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet uppgår till 48 693 945,625 kronor, fördelat på 389 551 565 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kronor. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Spiffbets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget noterades 27 april 2015.

Aktien
Kortnamn: SPIFFBET
ISIN-kod för aktien: SE0006913497
LEI-kod: 549300UEMQUDQP5T4P36

Optionsprogram

Den 19 april 2021 förföll 1 570 032 teckningsoptioner utfärdade till ledningen. Bolagsstämman i februari 2019 beslutade att upprätta ett optionsprogram. Totalt emitterades 1 miljon optioner. Lösenperioden är från den 23 februari 2024 till den 23 maj 2024. Teckningsoptionernas lösenpris är 2,31 kronor. Vid full inlösen kan aktiekapitalet öka med 148 745 kronor. Den 31 augusti 2020 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt emitterades 5,5 miljoner optioner. Lösenperioden löper från 1 september 2023 till 1 december 2023 och lösenpriset är 1,48 kronor per option. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 1 125 000 kronor. På bolagsstämma 2021 beslutades att emittera 11 miljoner optioner. Teckning av aktier kan ske under tiden från 1 juni 2024 till den 31 augusti 2024. Teckningskursen ska uppgå till 0,67 kronor. Ökningen av aktiekapitalet kan vid full teckning att uppgå till högst 1 375 000 kronor
Totalt har koncernen utfärdat 17 500 000 optioner. Justerat efter utspädningseffekter motsvarar de idag 21 488 199 teckningsoptioner, som vid fullt utnyttjande skulle innebära en ökning av aktiekapitalet om 2 769 778,875 kronor och innebära en maximal utspädning om cirka 6 procent.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm
e:mail. ca@gwkapital.se
Tel. 08-503 000 50