Bolagsstyrning

Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Growth Market utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden även efter den planerade noteringen. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Organisation

Spiffbet AB är moderbolag och bedriver utveckling av spel och teknisk plattform. All spelverksamhet bedrivs från de maltesiska dotterbolaget Spiffbet Malta Ltd Malta.

Styrelsen för Spiffbet har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget skall ha en så liten och kostnadseffektiv organisation som möjligt. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak externa konsulter engagerats när behov har förelegat. Inför emissionens genomförande utgörs den anställda personalen av tio personer. Spiffbet har sin operationella verksamhet på Malta. Här finns alla nödvändiga licenser och tillstånd liksom compliance och det är till Malta alla transaktionsrelaterade frågor hänvisas. All utveckling av spel och teknisk plattform sker i Stockholm. Spiffbet har samlat ett drivet team med både serieentreprenörer och personer med hög kompetens inom ett stort antal specialområden, huvudsakligen internet, högfrekvenshandel, oddshandel, finansbranschen, onlinespel och sporträttigheter. Spiffbets personal har expertis och erfarenhet bland annat från Netgiro, SEB, B2B Poker, Entraction, Expekt och Canal Plus. Bolaget planerar att successivt stärka organisationen inom produktutveckling och produktion i samband med ett större fokus på produktifiering och kommersialisering. Detta innebär även ett ökat fokus på försäljning där personal kommer att placeras på marknader nära kunderna.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

Spiffbets Styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets större ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsekommittéer

Spiffbets styrelse har inte utsett några kommittéer. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning av och ersättning till VD.

Styrelsens arbete