Tillstånd

För att få idka börsverksamhet samt marknadsföra och leverera spelprodukter i olika länder måste Bolaget bibehålla relevanta tillstånd från de maltesiska myndigheterna samt även eventuellt inhämta tillstånd från andra läders berörda myndigheter.

Även om det i dagsläget förefaller osannolikt finns det risk att befintliga tillstånd inte kommer att ständigt förnyas, eller att nya ytterligare tillstånd inte kan erhållas på för bolaget rimliga villkor.

Tillståndsprocesser kan också komma att bli tids- och kapitalkrävande, vilket kan försena en lansering av tjänster och evenemang på vissa eller alla marknadsplatser, medförande negativ inverkan på Bolagets resultat, finansiella ställning och kassaflöde. Många jurisdiktioner inför eller överväger att införa nya regler för spelmarknaden online. Detta innebär kommersiella risker samt eventuella förseningar kring licensieringar, skatteförändringar eller differentierad licensiering av olika spelsegment såsom sportsbetting relativt casinoverksamhet eller poker. Varje nytt regelverk som negativt påverkar Bolagets verksamhet kan komma att begränsa dess möjlighet till tillväxt, att få nya kunder och därmed ytterst påverka resultatet negativt.