Nyheter – Endast regulatoriska

Kallelse till årstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Läs mer

Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino

· Styrelsen föreslår till årstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. · Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent. · Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino samt inleda…

Läs mer

Spiffbet nylanserar videopoker

· Spiffbet lanserar Jacks or Better i HTML5 format

Läs mer

Förtydligande angående senareläggningen av publicering av årsredovisningen

· Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 20 april 2020 på grund av störningar till följd av Covid-19

Läs mer

Spiffbet senarelägger publiceringen av årsredovisningen

· Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 20 april 2020

Läs mer

Spiffbet lanserar ny teknikplattform och två nya videoslotar

Diamonds Wild videoslot från Spiffbet ·        Spiffbet lanserar ny teknikplattform ·        Classic 777 och Diamonds Wild lanseras på Supabets

Läs mer

Spiffbet lägger förankrat bud på Metal Casino

· Spiffbet lägger villkorat bud på speloperatören Metal Casino · Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning · Samgåendet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos aktieägare · Transaktionen ger påtagliga synergier både på kort och lång sikt · Spiffbet blir speloperatör…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019, Q4

Spiffbet AB publicerar idag sin bokslutskommuniké för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Läs mer

Delårsrapport juli – september 2019

Tredje kvartalet 2019 · Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK. Perioden januari – september 2019 · Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ·…

Läs mer

Spiffbet genomför riktad kvittningsemission om 1,7 miljoner kronor

Styrelsen i Spiffbet AB har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 21 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB (”Recall”). Emissionen tillför Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 kronor per nyemitterad aktie, och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor.…

Läs mer