Nyheter – Endast regulatoriska

Spiffbet utvärderar flytt till NGM

· Styrelsen för Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”) · Målet är att genomföra listbytet före utgången av år 2023 · Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan…

Läs mer

Q3 - Ökad kostnadseffektivitet motverkar lägre intäkter

Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades…

Läs mer

Q2 - Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner…

Läs mer

Spiffbet avyttrar spelutvecklingsverksamheten

· Spiffbet AB säljer spelutvecklingsverksamheten till Million Games AB · I transaktionen ingår STHLM Gaming Sweden AB, samtliga spel i portföljen Rhino Gaming samt därtill hänförliga immateriella rättigheter · Köpeskillingen i transaktionen är beroende på utfall och kan som högst uppgå till 3,5 miljoner kronor · Köpet ger en positiv resultatpåverkan direkt och även löpande…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 16 juni 2023

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 16 juni 2023. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbets företrädesemission är registrerad och handel med BTU upphör den 13 juni

· Spiffbets företrädesemission om 136 107 780 aktier har nu registrerats på Bolagsverket · Sista dag för handel i BTU är den 13 juni 2023 · De nyemitterade aktierna beräknas distribueras den 19 juni 2023 · Efter genomförd företrädesemission och parallell kvittningsemission uppgår antalet aktier i Spiffbet till 1 596 872 480

Läs mer

Spiffbets företrädesemission genomförd

· Spiffbet företrädesemission är nu genomförd och registreras · Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka 5 MSEK före emissionskostnader motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. · Parallellt tillförs Spiffbet knappt 40 MSEK genom en kvittningsemission. · Totalt antal aktier efter emissionerna blir 1 596 872 480 och totalt aktiekapital blir 39 921 812 kronor.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2023, kl. 17.00 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 8 juni 2023,…

Läs mer

Spiffbets företrädesemission preliminärt tecknad till 35 procent

Spiffbet tillförs preliminärt cirka 5 MSEK före emissionskostnader i den pågående företrädesemissionen.

Läs mer

Spiffbets VD investerar två miljoner kronor i Spiffbet

· Spiffbets VD Henrik Svensson har förvärvat 52 852 479 teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen · Tillsammans med tilldelade teckningsrätter kommer Henrik Svensson teckna totalt 54 054 070 aktier för ett belopp om totalt 2 miljoner kronor · Efter teckningen kommer Henrik Svensson inneha totalt 55 255 661 aktier i Spiffbet

Läs mer